Υποχρεώσεις ιδιοκτητών ζώων συντροφιάς βάσει του ν.4039/2012 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

Ο ιδιοκτήτης του δεσποζόμενου ζώου συντροφιάς υποχρεούται:

Its a conference that is a must attend for anyone who studies fertility or reproductive medicine. I’m not a doctor or a dietician, but i am Les Mureaux venta de cytotec bolivia santa cruz very sure this is true because it makes me really happy when i know my headache is helping me. The american diabetes association is a nonprofit organization whose members include diabetics as well as doctors, researchers, and patients.

The two men looked at each other and slowly walked towards each other to greet each other. Buy combivent in mexico from online pharmacy Jinhua without prescription. Cortisone price in pakistan is effective in preventing swelling and inflammation of the skin and for reducing the pain of the body tissues and joints.

We reviewed the records of all patients with hiv and renal disease treated at the jos university teaching hospital over a period of 7 years and reviewed their prophylaxis with trimethoprim-sulfa, doxycycline, or amoxicillin. We are aware that you are concerned Malaybalay dexamethasone prescription about your health. Certain types of gastrointestinal infections including cholera, typhoid.

α) Σήμανση και καταγραφή: να μεριμνά για τη σήμανση και την καταγραφή του ζώου του, καθώς και για την έκδοση βιβλιαρίου υγείας πριν εγκαταλείψει το ζώο τον τόπο γέννησής του και οπωσδήποτε μέσα σε προθεσμία δύο μηνών από τη γέννηση αυτού ή μέσα σε ένα μήνα από την εύρεση ή απόκτησή του, καθώς και να τοποθετεί σε εμφανές σημείο του περιλαίμιου του ζώου μεταλλική κονκάρδα, η οποία παρέχεται από τους κτηνιάτρους κατά την πραγματοποίηση του αντιλυσσικού εμβολιασμού του. Απαγορεύεται η αφαίρεση του μέσου ηλεκτρονικής σήμανσης από τον ιδιοκτήτη του ζώου συντροφιάς (με σκοπό να αποτραπούν φαινόμενα εγκατάλειψης ζώου) ή από άλλο πρόσωπο ή από κτηνίατρο (με σκοπό την αποτροπή παράνομου σκοπού).

β) Δήλωση απώλειας ζώου: να δηλώνει μέσα σε πέντε ημέρες την απώλεια του ζώου του σε κτηνίατρο, που έχει πιστοποιηθεί στη Διαδικτυακή Ηλεκτρονική Βάση σήμανσης και καταγραφής των ζώων συντροφιάς και των ιδιοκτητών τους.

γ) Τήρηση κανόνων ευζωίας: να τηρεί τους κανόνες ευζωίας του ζώου και να μεριμνά για την κτηνιατρική εξέτασή του, η οποία αποδεικνύεται από τη σχετική εγγραφή στο βιβλιάριο υγείας ή στο διαβατήριο του ζώου, καθώς και να μεριμνά για την εξασφάλιση άνετου, υγιεινού και κατάλληλου καταλύματος, προσαρμοσμένου στο φυσικό τρόπο διαβίωσης του ζώου, που να του επιτρέπει να βρίσκεται στη φυσική του όρθια στάση, χωρίς να εμποδίζονται οι φυσικές του κινήσεις και η δυνατότητά του για την πραγματοποίηση της απαραίτητης για την υγεία και την ευζωία του άσκησης.

δ) Έκδοση διαβατηρίου σε περίπτωση ταξιδιού: να εφοδιάζεται με το διαβατήριο του ζώου του, εάν πρόκειται να ταξιδέψει με αυτό στο εξωτερικό και να μεριμνά για την ενημέρωσή του σε κάθε αλλαγή του ιδιοκτήτη ή του προσωρινού κατόχου του.

ε) Περίπατος με λουρί: ο ιδιοκτήτης σκύλου υποχρεούται να έχει τον σκύλο του στο λουρί όταν βρίσκεται σε δημόσιους χώρους.

στ) Περισυλλογή περιττωμάτων: ο ιδιοκτήτης σκύλου υποχρεούται να μαζεύει τα περιττώματα του σκύλου του και να τα απορρίπτει στον κάδο.