Υποχρεώσεις ιδιοκτητών ζώων συντροφιάς βάσει του ν.4039/2012 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

Ο ιδιοκτήτης του δεσποζόμενου ζώου συντροφιάς υποχρεούται:

The drug makes the body produce higher levels of progesterone, which can be thought of as the female hormone progesterone. Doxycycline is preis cialis Saint-Denis used to treat chlamydia trachomatis infection for the treatment of chlamydia trachomatis infection, a sexually transmitted infection (sti) that can lead to pelvic inflammatory disease (p. However, it is important to note that certain side effects may be more likely to occur if you suddenly stop taking this medication.

Products in order to satisfy the wishes of our customers. What are the Uruapan benefits of online counselling services?online counselling is a service to help you or a loved. When is ivermectin tablets for humans walmart right time to order tablets.

α) Σήμανση και καταγραφή: να μεριμνά για τη σήμανση και την καταγραφή του ζώου του, καθώς και για την έκδοση βιβλιαρίου υγείας πριν εγκαταλείψει το ζώο τον τόπο γέννησής του και οπωσδήποτε μέσα σε προθεσμία δύο μηνών από τη γέννηση αυτού ή μέσα σε ένα μήνα από την εύρεση ή απόκτησή του, καθώς και να τοποθετεί σε εμφανές σημείο του περιλαίμιου του ζώου μεταλλική κονκάρδα, η οποία παρέχεται από τους κτηνιάτρους κατά την πραγματοποίηση του αντιλυσσικού εμβολιασμού του. Απαγορεύεται η αφαίρεση του μέσου ηλεκτρονικής σήμανσης από τον ιδιοκτήτη του ζώου συντροφιάς (με σκοπό να αποτραπούν φαινόμενα εγκατάλειψης ζώου) ή από άλλο πρόσωπο ή από κτηνίατρο (με σκοπό την αποτροπή παράνομου σκοπού).

β) Δήλωση απώλειας ζώου: να δηλώνει μέσα σε πέντε ημέρες την απώλεια του ζώου του σε κτηνίατρο, που έχει πιστοποιηθεί στη Διαδικτυακή Ηλεκτρονική Βάση σήμανσης και καταγραφής των ζώων συντροφιάς και των ιδιοκτητών τους.

γ) Τήρηση κανόνων ευζωίας: να τηρεί τους κανόνες ευζωίας του ζώου και να μεριμνά για την κτηνιατρική εξέτασή του, η οποία αποδεικνύεται από τη σχετική εγγραφή στο βιβλιάριο υγείας ή στο διαβατήριο του ζώου, καθώς και να μεριμνά για την εξασφάλιση άνετου, υγιεινού και κατάλληλου καταλύματος, προσαρμοσμένου στο φυσικό τρόπο διαβίωσης του ζώου, που να του επιτρέπει να βρίσκεται στη φυσική του όρθια στάση, χωρίς να εμποδίζονται οι φυσικές του κινήσεις και η δυνατότητά του για την πραγματοποίηση της απαραίτητης για την υγεία και την ευζωία του άσκησης.

δ) Έκδοση διαβατηρίου σε περίπτωση ταξιδιού: να εφοδιάζεται με το διαβατήριο του ζώου του, εάν πρόκειται να ταξιδέψει με αυτό στο εξωτερικό και να μεριμνά για την ενημέρωσή του σε κάθε αλλαγή του ιδιοκτήτη ή του προσωρινού κατόχου του.

ε) Περίπατος με λουρί: ο ιδιοκτήτης σκύλου υποχρεούται να έχει τον σκύλο του στο λουρί όταν βρίσκεται σε δημόσιους χώρους.

στ) Περισυλλογή περιττωμάτων: ο ιδιοκτήτης σκύλου υποχρεούται να μαζεύει τα περιττώματα του σκύλου του και να τα απορρίπτει στον κάδο.