Τμήμα Αστικής Πανίδας Δήμου Αθηναίων

Το Τμήμα Αστικής Πανίδας είναι αρμόδιο για την φροντίδα των ζώων στην πόλη μας.

Συγκεκριμένα:

1.Μεριμνά για την περισυλλογή των αδέσποτων ζώων συντροφιάς. Οι σκύλοι οδηγούνται αρχικά στο Διαδημοτικό Κέντρο Περίθαλψης Αδέσποτων Ζώων (ΔΙΚΕΠΑΖ) όπου υποβάλλονται σε κτηνιατρική εξέταση, στειρώνονται, σημαίνονται με ηλεκτρονική σήμανση ως αδέσποτα και καταγράφονται στην διαδικτυακή ηλεκτρονική βάση. Στη συνέχεια φιλοξενούνται στον χώρο προσωρινής φύλαξης που διατηρεί ο Δήμος στον Βοτανικό ή σε σπίτια εθελοντών. Έκτακτα περιστατικά μπορεί να μεταφερθούν και σε ιδιώτες κτηνιάτρους συμβεβλημένους είτε με το Δήμο είτε με το ΔΙΚΕΠΑΖ. Οι γάτες μεταφέρονται στην κτηνιατρική κλινική Athens Animal Center επίσης για κτηνιατρική εξέταση, στείρωση, ηλεκτρονική σήμανση και οποιαδήποτε άλλη κτηνιατρική πράξη είναι αναγκαία.

2. Μεριμνά ώστε τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς που περισυλλέγονται και διαπιστώνεται από την σήμανσή τους ότι έχουν ιδιοκτήτη, που έχει δηλώσει ή αμέλησε να δηλώσει την απώλειά τους, να επιστρέφονται σε αυτόν.

3. Προωθεί αδέσποτα ζώα συντροφιάς για υιοθεσία σύμφωνα με την προβλεπόμενη από το νόμο διαδικασία.

4. Μεριμνά για την επαναφορά στο φυσικό περιβάλλον των αδέσποτων ζώων συντροφιάς (κυρίως γατών) σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και φροντίζει για τη σίτισή τους.

5. Μεριμνά για την εφαρμογή και τον έλεγχο των κανόνων προστασίας των ζώων και του συστήματος της σήμανσης και της καταγραφής των ζώων συντροφιάς και των ιδιοκτητών τους.

6. Εκπονεί και πραγματοποιεί προγράμματα: α) ευαισθητοποίησης των πολιτών σε θέματα προστασίας των ζώων και β) προώθησης και ανάπτυξης της ιδέας της φιλοζωίας στα σχολεία του Δήμου.

7. Λειτουργεί τηλεφωνικές γραμμές επικοινωνίας πολιτών για θέματα αρμοδιότητάς του.

8. Μπορεί να εκδίδει – εφόσον διαθέτει αρμόδια κτηνιατρική υπηρεσία – άδειες για τη διοργάνωση εκθέσεων ζώων συντροφιάς και άδειες λειτουργίας για τις κινητές εγκαταστάσεις παροχής υπηρεσιών κτηνιατρικών πράξεων.

9. Μεριμνά για τη δημιουργία και λειτουργία καταφυγίου αδέσποτων ζώων και δημοτικής κτηνιατρικής κλινικής.

10. Μεριμνά για τη σύνταξη μελετών παροχής υπηρεσιών και προμηθειών υλικών που αφορούν στις ανάγκες του.

11. Συγκεντρώνει και επεξεργάζεται κάθε είδους πληροφοριακά στοιχεία σχετικά με τη λειτουργία του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς.

12. Έχει την αρμοδιότητα παραλαβής δεσποζόμενων ζώων, κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας, και την ασφαλή φύλαξή τους μέχρι την οριστική εισαγγελική απόφαση.

13. Εισηγείται στη Διεύθυνση Δημοτικών Προσόδων την επιβολή διοικητικών προστίμων -όπου αυτά προβλέπονται- από τις ισχύουσες διατάξεις για τα ζώα συντροφιάς.

14. Τηρεί αρχείο ηλεκτρονικό και χειρόγραφο όλων των εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων, παρακολουθεί και διεκπεραιώνει κάθε είδους γραμματειακή υποχρέωση που απορρέει από την ευθύνη υλοποίησης των αρμοδιοτήτων του.

15. Συνεργάζεται με το Τμήμα Σχεδιασμού, Προγραμματισμού, Διοικητικής Υποστήριξης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για τον απολογισμό των πεπραγμένων του.

Εντεταλμένος Σύμβουλος Υπεύθυνη για τα Ζώα: Ευάγγελος Γιαννόπουλος

Προϊσταμένη Τμήματος Αστικής Πανίδας: Μαρία Μορφέτα

Η πενταμελής επιτροπή του Δήμου Αθηναίων αναμένεται να ανακοινωθεί επίσημα σύντομα

Πρόεδρος:

Μέλη: