Σχέδιο Διαχείρισης Φυσικών Καταστροφών

Σύμφωνα με το άρθρο 28 του Ν.4830/2021, «Τα καταφύγια, οι χώροι εκτροφής, καθώς και κάθε άλλο ενδιαίτημα ζώων οφείλουν να έχουν εκπονήσει σχέδιο διαχείρισης φυσικών καταστροφών και ιδίως, πυρκαγιών και ασφαλούς απομάκρυνσης των φιλοξεvούντων ζώων, το οποίο επικαιροποιείται υποχρεωτικά κάθε έτος. Το σχέδιο αναρτάται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του καταφυγίου».

Το Τμήμα Αστικής Πανίδας του Δήμου Αθηναίων με αίσθημα ευθύνης και σεβασμού απέναντι στις ζωές τόσο των εργαζομένων στην υπηρεσία μας όσο και των ζώων τα οποία φροντίζουμε έχουμε εκπονήσει Σχέδιο Διαχείρισης Φυσικών Καταστροφών για την έγκαιρη και συντονισμένη εκκένωση του Καταφυγίου του Σωκράτη στις περιπτώσεις σεισμού, πυρκαγιάς και πλημμύρας. Για το σχέδιο αυτό είναι ενήμεροι οι πολιτικοί μας προϊστάμενοι όπως και η αρμόδια υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Αθηναίων.